اثر پوشش گذاری خوشه بر میزان رسیدگی و کنترل عارضه آفتاب سوختگی در میوه خرما رقم مجول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم در مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا است که در مناطق گرم و خشک جنوب ایران نیز تولید می شود. یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و ارزش تجاری میوه خرما عارضه آفتاب سوختگی در دوره رشد و نمو میوه است. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی اثرکاربرد پوشش های کاغذ کرافت، پارچه متقال مشکی، سفید، آبی، توری گلخانه سبز، پوشش حصیری و بدون پوشش (شاهد) در مرحله خارک بر میزان رسیدگی و بروز عارضه آفتاب سوختگی خرمای رقم مجول در قالب طرح بلوک های تصادفی با هشت تکرار در سال های 1399 و 1400 در کلکسیون ارقام خرما واقع در ایستگاه تحقیقاتی ام التمیر، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در اهواز، انجام شد. انتهای پوشش ها باز بود و تا زمان برداشت روی درخت باقی ماندند. نتایج این آزمایش نشان داد اثر سال بر وزن خوشه، درصد کیمری، خارک و خرما معنی دار بود. در سال دوم میانگین وزن خوشه ها (5/83کیلوگرم)، درصد کیمری (8/6درصد) و درصد خارک (28 درصد) بیشتر از سال اول بود، در حالیکه درصد خرما در سال اول (10/48درصد) بیشتر از سال دوم بود. درصد میوه های باقی مانده در مرحله کیمری در هنگام برداشت در خوشه های با پوشش متقال مشکی کمتر از سایر پوشش ها بود. در سال اول توری گلخانه سبز، متقال سفید و کاغذ کرافت به ترتیب موجب افزایش 9/81، 12/99و 11/37 درصدی رطب نسبت به شاهد شدند. روش پوشش گذاری تاثیری بر اندازه و وزن میوه نداشت. پوشش های مورد مطالعه موجب کنترل عارضه آفتاب سوختگی شدند. پوشش کاغذ کرافت (6/78درصد) سبب کاهش معنی دار درصد میوه های خشک شده نسبت به شاهد (9/93درصد) شد. پوشش های مورد مطالعه بر میزان پوسیدگی میوه تاثیر نداشتند. با توجه به نتایج این پژوهش، پوشش متقال مشکی و سفید در کنترل میزان پوسیدگی و عارضه آفتاب سوختگی خرما رقم مجول نسبت به سایر پوشش ها موترتر بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p2691974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!