گزینش مقدماتی گونه های مختلف جنس گلابی (Pyrus) برای پاکوتاهی و جذب عناصر غذائی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پاکوتاهی و قدرت جذب عناصر غذایی از مهمترین صفات در برنامه های به نژادی پایه های گلابی می باشند. بر این اساس، در پژوهش حاضر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی درشت مغذی و آهن در دانهال های 13 گونه بومی و وارداتی جنس گلابی (Pyrus)، یک هیبرید بین گونه ای تجاری و سه پایه رویشی متداول پیرودوارف (Pyrodwarf)، کویینس EMA و کویینس BA29 از گونه به (Cydonia oblonga Mill.) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. ارزیابی ها در شرایط کنترل شده در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار در یک دوره رشدی شش ماهه در سال 1401 انجام شد. خصوصیات رشدی و شاخص کلروفیل در 70، 120 و 160 روز پس از استقرار مواد گیاهی و جذب عناصر غذایی N، P و K همراه با عنصر آهن به عنوان مهمترین عنصر ریزمغذی در مقایسه با پایه های جنس Pyrus و Cydonia در 160 روز پس از استقرار، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پاکوتاهی در گونه P. syriaca و سپس پایه های رویشی، و بیشترین رشد در دانهال های بذری گونه P. communis حاصل از رقم درگزی و سپس گونه P. bretschneideri مشاهده شد. همچنین سه گونه جنس Pyrus با منشاء جنوب شرقی آسیا نیز جزو پررشدترین گونه ها بودند. در گونه P. syriaca کمترین طول میانگره در 160 روز پس از استقرار با میانگین 1/61سانتی متر مشاهده شد که نشانگر تاثیر این صفت در پاکوتاهی این گونه بود. در رابطه با قدرت جذب عناصر، سه گونه P. hyrcana، P. nivalis و P. pashia بیشترین جذب نیتروژن و دو گونه P. amygdaliformis  و P. nivalis بیشترین جذب فسفر را داشتند و گونه P. syriaca، با دو درصد پتاسیم برگی، از قدرت جذب بالای این عنصر برخوردار بود. همچنین کلیه گونه های جنس Pyrus در مقایسه با پایه های متعلق به گونه C. oblonga از محتوای آهن کل بالاتری برخوردار بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، ارزیابی های تکمیلی در رابطه با امکان استفاده مستقیم از گونه P. syriaca به عنوان پایه بسیار پاکوتاه کننده برای باغ های متراکم و یا فوق متراکم گلابی و یا استفاده از این گونه در برنامه های بهنژدای گلابی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
253 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2691976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!