تاثیر نوآوری های محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار، بررسی نقش تعدیل گری آشفتگی بازار؛ مطالعه شرکت کورک در اربیل عراق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حوزه فناوری نسبت به سایر صنایع از دید سرمایه گذاری توسعه پیدا کرده است. بهره گیری از استراتژی های نوآوری پایدار موجب کسب مزیت رقابتی شده و عملکرد تجاری پایدار را بهبود بخشیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری های محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار با نقش تعدیلگر آشفتگی بازار بوده است. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از دید روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران، معاونان و کارمندان شرکت کورک در اربیل عراق به تعداد 1600 نفر بوده است؛ بر اساس جدول مورگان، 310 نمونه به روش غیر تصادفی در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چنگ و همکاران (2020) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. پایایی با به کارگیری آلفا کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. مقدار آلفا کرونباخ کل پرسشنامه 941/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS .3 انجام شده است. نتایج نشان داد بهبود در نوآوری فرآیند، نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی توانسته است عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک را افزایش دهد. به علاوه هرچه آشفتگی در بازار بیشتر باشد، تاثیر نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک افزایش بیشتری خواهد یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
152 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!