تاریخ گذاری روایت «إنی‏ اوتیت‏ الکتاب‏ ومثله معه»با تکیه بر روش «تحلیل اسناد و متن»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دو دهه پایانی قرن بیستم، مقارن با شروع مطالعات روشمند در فهم حدیث با روش تحلیل اسناد متن در غرب است. با بهره گیری از روش تحلیل اسناد متن در بررسی روایت «إنی‏ اوتیت‏ الکتاب‏ ومثله معه»، جنبه کاربردی و محتوایی این روایت را تا حدودی می توان روشن کرد. این پژوهش، ضمن تبیین علمی روش تحلیل اسناد متن در بررسی احادیث، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مطابق آموزه های نبوی چه مضامینی محوریت حدیث «إنی‏ اوتیت‏ الکتاب‏ ومثله معه» را تشکیل داده اند؛ ازاین رو در قالب روش توصیفی تحلیلی، پس از تقریر نظریه هایی در تفسیر این حدیث، سیر تطور آن و کشف معنای اصلی متن این روایت در بافت تاریخی اش بررسی خواهد شد. بررسی متنی اسنادی این روایت گویای آن است که مضمون وحی بیانی به مثابه پربسامدترین مضمون در تفسیر این حدیث،تنها یک اقتضای عصری نبوده است، بلکه نشان دهنده یک ضرورت و رهنمود پیامبر (ص) درباره لزوم توجه به وحی بیانی است. همچنین بعد از بررسی سندی و متنی پنج نمونه مشهود و بارز این حدیث در جوامع روایی ولو به رغم شهرتش، چنین به نظر می رسد که این حدیث نمی تواند دلیلی جامع و صحیح برای وحیانی دانستن سنت به حساب آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!