فناوری کریسپر و کاربرد آن در صنایع غذایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
افزایش جمعیت جهان و تامین غذا یکی از چالش هایی پیش روی بشر است. یکی از موردهای بسیار مهم و تاثیر گذار برای افزایش میزان تولید مواد غذایی استفاده از مهندسی ژنتیک است؛ و کریسپرCas94 یکی از روش های نوین شناخته شده و دقیق ویرایش ژنوم است. مهمترین ویژگی های این فناوری که آن را از دیگر روش های مشابه متفاوت می کند سادگی استفاده، ارزان تر بودن، دقت و کارایی مناسب و زیاد آن است. کریسپرCas9 بهنوعی با سیستم ایمنی مربوط به توالی کوتاهی از DNA مرتبط است. در واقع کریسپر سیستم ایمنی پروکاریوتی است که موجب مقاومت به تهدیدهای خارجی، مانند DNA فاژها، پلاسمیدها و ویروس ها می شود. این سیستم دارای سه بخش اصلی است. یک بخش آنCrRNA 5 است که دارای یک توالی تکراری است که با توالی موجود در Trac RNA مکمل می باشد. CrRNA از راه مکمل خود به جایگاه هدف متصل می شود و توالی Trac RNA نیز به مکمل خود که توالی های تکراری موجود در CrRNA است، می چسبد که این ساختار فضایی موجب فراخوانی پروتیین Cas9 به جایگاه هدف می شود. در صنعت غذا سیستم کریسپر می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در مدیریت فرآورده های تخمیری برای استفاده از آن در افزایش مقاومت فاژی، واکسینه شدن پلاسمیدی، ویرایش ژنوم و فعالیت های ضدباکتریایی مورد استفاده قرارگیرد که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692375 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!