چالش های محیط زیستی فراروی جنگل های زاگرس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بررسی چالش های محیط زیستی در جنگل های زاگرس از دیدگاه مدیریتی ارزشمند است و به دلیل روشن شدن وضعیت منابع طبیعی و مسیر آینده آن، از اهمیت زیادی دارد. منابع طبیعی از گذشته دور، به دلیل رابطه های اقتصادی-اجتماعی انسان با جنگل، با عامل‎های آسیب رسان بی شماری روبه رو بوده است که موجب تخریب جنگل ها و مراتع شده است. برخی از این عامل‎های آسیب رسان منشا انسانی دارند، ماننده زراعت زیراشکوب، چرای بیش از حد دام، قطع بی رویه درختان، برداشت محصول های فرعی و طرح های زغال گیری و برخی دیگر مانند تغییر اقلیم، خشکسالی، گرد و غبار، تخریب بوم سازگان، زوال درختان و آتش سوزی طبیعی ریشه در محیط طبیعی دارند. مقاله حاضر بر تخریب های محیط زیستی ناشی از بهره برداری های گذشته از منابع طبیعی و رخدادهای دهه اخیر تمرکز دارد و چالش های محیط زیستی ناشی از آن ها را بررسی کرده است. نتیجه این بررسی ها، به مشخص شدن چالش های محیط زیستی آینده منابع زیستی در ناحیه رویشی زاگرس کمک می کند. بر این اساس، اقدام های پایه ای برای مدیریت چالش ها و جلوگیری از کاهش کمی و کیفی جنگل ها و احیای آن ها مانند اجرای درست مدیریت چرای دام و آمایش سرزمین ، تقویت زادآوری گونه های جنگلی با روش های مناسب و آموزش حفظ محیط زیست در سطح مدرسه ها و دانشگاه ها و رسانه ها پیشنهاد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!