اهمیت پروبیوتیک های گیاهی در کشاورزی پایدار: چالش ها و راهکارها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
برای حرکت بسوی کشاورزی مولد و سالم باید افزون بر تولید خوراک سالم، همزمان از یکپارچگی محیط زیست برای نسل های آینده محافظت شود. برخی از میکروارگانیسم ها در خاک با سازوکارهایی مانند جذب و افزایش حلالیت مواد معدنی، کنترل زیستی بیمارگرهای گیاهی و حفاظت از تنش های نازیوا، موجب افزایش رشد گیاه می شوند. آن ها همچنین موجب بهبود کیفیت مواد گیاهی می شوند. این میکروارگانیسم ها که به نام پروبیوتیک گیاهی شناخته می شوند، می توانند به عنوان حاصلخیزکنندهای زیستی در تولید محصول های گیاهی به کار روند. پروبیوتیک های گیاهی با هر سیستم کشاورزی از جمله سیستم ارگانیک سازگار هستند و در حفاظت از محیط زیست، کاهش نیاز به مصرف سم های شیمیایی، حفظ و اصلاح ساختار خاک و تولید غذای مورد نیاز برای جمعیت رو به افزایش جهان نقش ویژه ای دارند. آگاهی و درک بهتر از عملکردهای پروبیوتیک های گیاهی به پذیرش سریع سودمندی ها و کاربرد این میکروارگانیسم ها انجامیده و قابلیتی برای چیرگی بر دشواری های پذیرش این فرآیند مدیریتی ایجاد می دهند. برخی از راهکارها برای سرعت بخشیدن به پذیرش این موضوع عبارتند از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان و بهره وران کشاورزی در زمینه نمونه های کاربردی موفق؛ نشان دادن سودمندی های مادی و محیط زیستی کنترل زیستی نسبت به کنترل شیمیایی و همچنین، سیاست ها و تشویق کاربرد پروبیوتیک های گیاهی از راه حمایت های دولتی و خصوصی. در مقاله حاضر، افزون بر پرداختن به اهمیت پروبیوتیک های گیاهی و کاربرد آن ها برای رسیدن به سیستم کشاورزی سازگار با محیط زیست و پایدار، به چالش های پیش رو در زمینه کاربرد این شیوه مدیریتی و راهکارهای رفع این چالش ها نیز پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692380 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!