بررسی اثر ضدسرطانی توکسین آزورین نوترکیب بر روی رده سلولی سرطان پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سرطان پستان فراوان ترین نوع بدخیمی در میان زنان است. امروزه از روش های مختلف شیمی درمانی، جراحی و اشعه درمانی جهت درمان سرطان استفاده می شود. بااین حال، یکی از معایب و عوارض جانبی این روش ها از بین بردن سلول های سالم است. این امر سبب شده که محققان به سمت روش های جدید درمان با کاهش عوارض جانبی روی بیاورند. آزورین یک متالوپروتیین مستقیم ردوکس باکتریایی با اثر سیتوتوکسیک است که توسط باکتری سودوموناس آیروژینوزا تولید می شود. توکسین آزورین نوترکیب می تواند با کاهش عوارض جانبی و آسیب رساندن به سلول های طبیعی برای درمان سرطان پستان مورداستفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر ضد سرطانی توکسین آزورین نوترکیب روی رده سلولی سرطان پستان بود.

مواد و روش کار

در این مطالعه تجربی بعد از کلونینگ و بیان آزورین نوترکیب در باکتری E.coli، اثر سیتوتوکسیتی غلظت های مختلف آن روی سلول های سرطان پستان MCF7 و سلول های طبیعی HEK293 به روش MTT assay ارزیابی شد.

یافته ها

آزورین در تمامی غلظت ها و حتی در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر روی رده سلولی MCF7 اثر سیتوتوکسیتی بیشتری نسبت به رده سلولی HEK293 داشت. افزایش سیتوتوکسیستی و کاهش زنده مانی سلول های سرطانی با افزایش غلظت پروتیین آزورین همراه بود، بنابراین درصد سیتوتوکسیسیتی این پروتیین روی رده سلولی MCF7 با غلظت پروتیین نوترکیب ارتباط مستقیم و درصد زنده مانی سلول های سرطانی با غلظت پروتیین نوترکیب ارتباط معکوس داشت.

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آزورین می تواند تا حدودی علیه سلول سرطانی پستان گزینشی عمل کند. این یافته ها امیدوارکننده برای استفاده از آزورین به عنوان یک عامل درمانی جدید و کم هزینه برای درمان سرطان پستان هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
675 تا 683
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692842 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!