بررسی آسیب DNA اسپرم در مردان مبتلا به آستنوزواسپرمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

استنوزواسپرمی یک بیماری ناباروری است که در آن تحرک اسپرم فرد کاهش می یابد و بنابراین، شانس بارور شدن تخمک توسط اسپرم در دستگاه تناسلی زن کاهش می یابد. مطالعه حاضر باهدف بررسی آسیب DNA اسپرم با استفاده از تست های SCSA و TUNEL در جمعیت بزرگی از مردان نابارور آستنوزواسپرمی و مقایسه آن با جمعیت دیگری از افراد نرموزواسپرمی (دارای نمونه اسپرم کاملا سالم) طراحی شده است.

مواد و روش کار

در این مطالعه مورد شاهدی، پارامترهای مایع منی بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (2010) در جمعیت بزرگی از مردان نابارور آستنوزواسپرمی (1383 مرد) و نرموزواسپرمی (2235 مرد) که به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند، ارزیابی شد. علاوه بر این، آسیب DNA اسپرم توسط تست های TUNEL و SCSA مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه متغیرهای مطالعه بین دو گروه از آزمون t نمونه های مستقل و برای همبستگی بین پارامترها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. P <0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

علی رغم عدم تفاوت معنی داری در حجم منی و شاخص توده بدنی، میانگین غلظت اسپرم، تعداد، تحرک کل اسپرم و تحرک پیش رونده در مردان آستنوزواسپرمی به طور معنی داری کمتر از مردان نرموزواسپرم بود (P<0.001). علاوه بر این، میانگین رنگ پذیری بالای DNA و آسیب DNA اسپرم توسط تست های SCSA و TUNEL در مردان آستنوزواسپرمی به طور معنی داری بیشتر از مردان نرموزواسپرمی بود (P<0.001).

بحث و نتیجه گیری

در مردان آستنوزواسپرمی، سلامت DNA اسپرم به شدت تحت تاثیر است، بنابراین در این افراد، قبل از استفاده از روش های کمک باروری، بهتر است از درمان آنتی اکسیدانی و یا روش های نوین جداسازی اسپرم برای درمان استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
691 تا 699
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692844 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!