بررسی اثر کوآنزیم Q10 بر ناباروری ناشی از آلومینیوم کلراید در موش های رت نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

ناباروری در مردان یکی از مشکلات شایع بین زوجین است که بخشی از آن ناشی از آلودگی محیطی است. آلومینیوم یکی از این آلاینده ها است که می تواند باعث افزایش غلظت رادیکال های آزاد در موجودات زنده شود. کوآنزیم Q10 از طریق عملکرد آنتی اکسیدانی آسیب اکسیداتیو را مهار می نماید. در این مطالعه نقش حمایتی این کوآنزیم در اختلال تولید اسپرم ناشی از آلومینیوم کلراید موردمطالعه قرار گرفت.

مواد و روش کار

در این مطالعه مداخله ای 35 سر رت نر نژاد ویستار انتخاب و به به صورت تصادفی به 5 گروه هفت تایی به صورت گروه کنترل، گروه دریافت کننده کوآنزیم Q10، گروه دریافت کننده آلومینیوم و دو گروه تحت درمان با کوآنزیم Q10 با دوز های 10 و 20mg/kg تقسیم شدند. به دنبال آن فاکتورهای مختلف اسپرم، میزان هورمون های جنسی، میزان پراکسیداسیون اسیدهای چرب و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم موردمطالعه قرارگرفته و با گروه دریافت کننده آلومینیوم مقایسه شدند. برای آنالیز داده ها از برنامه SPSS v.20 استفاده شد. برای آنالیز تست ها از روش آماری ANOVA و Tukey استفاده شد. تمام داده ها با سطح معنی داری 5درصد بیان شده اند.

یافته ها

در رت های دریافت کننده آلومینیوم خصوصیات اسپرم ها کاهش و میزان اسپرم های غیر نرمال افزایش یافت. تعادل هورمون های جنسی بر هم خورد، میزان مالون دی آلدیید سرم ویافت هموژنیزه بیضه افزایش و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یافت. این مطالعه نشان داد که کوآنزیم Q10 علی الخصوص با دوز 20mg/kg می تواند باعث بهبود پارامترهای اسپرمی شده و میزان مالون دی آلدیید را کاهش دهد و تعادل هورمونی را حفظ کند.

بحث و نتیجه گیری

کوآنزیم Q10 می تواند یک درمان کمکی مناسب در درمان ناباروری ناشی از سمیت آلومینیوم کلراید باشد و در کاهش آسیب های آن نقش به سزایی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
700 تا 709
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692845 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!