مقایسه اثر استامینوفن با ایبوپروفن در درمان مجرای شریانی باز در نوزادان بستری در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد از سال 1396 تا 1400: یک مطالعه گذشته نگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به عوارض احتمالی مجرای شریانی پایدار (PDA)، درمان PDA با توجه به نظر پزشک معالج ضروری خواهد بود. می توان از درمان دارویی یا جراحی استفاده کرد. در سال های اخیر، استامینوفن به عنوان دارویی با عوارض جانبی بالقوه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه اثر استامینوفن با ایبوپروفن در مجرای شریانی باز در نوزادان بستری در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد بود.

مواد و روش ها

در مطالعه همگروهی گذشته نگر 28 نوزاد وارد مطالعه شدند. داده های مورد نیاز با مطالعه پرونده بیماران جمع آوری شد. PDA در نوزادان با اکوکاردیوگرافی اولیه توسط پزشک معالج تشخیص داده شد. 12 نوزاد با ایبوپروفن و 16 نوزاد با استامینوفن درمان شدند. پس از اتمام دوره درمان، پزشک متخصص اکوکاردیوگرافی برای بررسی بسته شدن PDA انجام داد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد، آزمون دقیق فیشر و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

در این مطالعه فراوانی نوزادان پسر مبتلا با نوزادان دختر مبتلا یکسان و در هر گروه معادل 14 مورد (50 درصد) بوده است. در گروه استامینوفن میانگین وزن نوزادان 49/918 ±25/2831 گرم و در گروه ایبوپروفن 9/868 ±5/2241 گرم بود. تمامی نوزادان هر دو گروه تحت درمان قرار گرفتند و 23 نوزاد با درمان 3 روزه و 5 نوزاد با درمان 5 روزه بهبود یافتند. هیچ عارضه قابل توجهی در بین بیماران مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری

اثر استامینوفن بر بسته شدن PDA مشابه اثر ایبوپروفن بود. نیاز به درمان 5 روزه در گروه استامینوفن بیشتر بود، اما عوارض جانبی قابل توجهی در هیچ یک از نوزادان گزارش نشد. طبق این مطالعه، استامینوفن می تواند جایگزین خوبی برای ایبوپروفن در درمان PDA باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693081 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!