اثربخشی شیوه های پلیسی با هنجارشکنان اخلاقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

افزایش برخی رفتار های غیر اسلامی افراد سود جو محقق را بر آن داشته که چنین تحقیقی را با هدف شناخت اثر بخشی روش های پلیسی با هنجار شکنان اخلاقی(تیپ های مانکنی و روابط غیر هنجاری در معابر عمومی و میادین) انجام دهد. سوال این است که چه بخشی از ناهنجاری های اخلاقی در جامعه نیازمند کار پلیسی است و جایگاه پلیس در کنار سایر سازمان های مردم نهاد در برخورد با هنجارشکنان کدام است؟

روش تحقیق: 

تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری  تحقیق هنجارشکنان اخلاقی دستگیر شده توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ است(101نفر)و محاسبه حجم نمونه بر پایه جدول مورگان 98 نفر است.ابرار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قبل ازاجرا اعتبار وپایایی آن تایید گردیده است(801/0=ơ) . داده ها نیز از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان می دهد که از نقطه نظر جامعه آماری ، روش های برخوردی پلیس موجب کاهش اثربخشی پلیس با هنجارشکنان اخلاقی شده است. این امر منجر به کاهش اثر بخشی طرح امنیت اخلاقی در کنترل هنجارشکنان شده است.همچنین شیوه های پیشگیرانه پلیس تاحدودی منجر به افزایش اثر بخشی طرح امنیت اخلاقی درکنترل هنجار شکنان می گردد . 

نتایج

به طور کلی پلیس باید با به کارگیری مامورین آموزش دیده، استفاده از پلیس زن و همکاری با نهاد های فرهنگی با هنجار شکنان اخلاقی مقابله کند و این مهم بر عملکرد  پلیس در مبارزه با هنجار شکنان اخلاقی اثر بخشی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693481 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!