الزامات قرآنی مقاومت فعال با تاکید بر دیدگاه امام خامنه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

الزامات قرآنی مقاومت فعال با تاکید بر دیدگاه امام خامنه ایچکیدهدر این پژوهش الزامات قرآنی مقاومت فعال در اندیشه امام خامنه ای، تبیین شد. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق دست یابی به بایسته های قرآنی مقاومت فعال جهت تحقق بخشیدن به اهداف ملت ایران اسلامی و کاربست آن در میان امت اسلامی است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون و استخراج مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر و مشخص-کردن شبکه مضامین، مقاومت فعال با رویکرد قرآنی در اندیشه امام خامنه ای بررسی شد. با توجه به مضامین فراگیر مستخرج از مضامین سازمان دهنده و پایه؛ الزامات قیام لله، ایمان به نصرت الهی، عزت طلبی مسلمین، بازدارندگی موثر، مقاومت هوشمندانه، همگرا شدن و دشمن شناسی به عنوان الزامات قرآنی مقاومت فعال مشخص گردید. تبیین ارتباط میان مضامین فراگیر و مقاومت فعال و فهم همه جانبه آن می تواند به عنوان الزامات قرآنی نقشه راه کنشگری نیروهای مقاومت جهت تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در منطقه و تامین منافع امت اسلامی در برابر قدرت های مداخله گر خارجی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!