ارتباط اخلاق حرفه ای با سلامت معنوی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

از مهم ترین ابعاد عملکرد پرستاران میزان پایبندی آنها به اصول اخلاق حرفه ای است که می تواند متاثر از سلامت معنوی پرستاران باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اخلاق حرفه ای با سلامت معنوی پرستاران ایرانی انجام گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه همبستگی 250 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397 به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS-22 و آزمون های آماری میانگین و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین نمره سلامت معنوی (10/28±69/69) و میانگین نمره اخلاق حرفه ای (19/47±180/89) به دست آمد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمره سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای ارتباط معنی دار وجود داشت ( p<0/001, r= 0/478). همچنین بین ابعاد سلامت مذهبی و سلامت وجودی با اخلاق حرفه ای به ترتیب r= 0/398 و r=0/320 ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0/001).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنی دار و مستقیمی بین سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای نشان داد؛ بدین معنی که با افزایش سلامت معنوی اخلاق حرفه ای افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که با آموزش سلامت معنوی به بهبود اخلاق حرفه ای کمک کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
308 تا 320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!