تاثیر کم ‏آبیاری بر عملکرد دانه و برخی شاخص ‏های فیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به‏ منظور بررسی عملکرد دانه و برخی شاخص ‏های فیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان در شرایط کم ‏آبیاری، پژوهشی مزرعه ای در سال زراعی 1399-1398 به‏ صورت کرت‏ های خردشده در قالب طرح پایه بلوک ‏های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی ‏آباد انجام شد. سه سطح کم آبیاری شامل: شاهد، به صورت آبیاری براساس تخلیه 50 و کم ‏آبیاری بر اساس تخلیه 70 و 90 درصد رطوبت قابل استفاده در کرت های اصلی و شش رقم آفتابگردان اسکار، فلیکس، شکیرا، ساوانا، لاباد و مونالیزا در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمارهای کم‏ آبیاری در مقایسه با شاهد به طور متفاوتی سبب کاهش معنی دار تعداد و وزن دانه‏ در طبق، عملکرد دانه، شاخص کلروفیل، هدایت روزنه ای، سرعت فتوسنتز و محتوای آب نسبی برگ شد. کم‏ آبیاری 90 درصد ظرفیت زراعی سبب کاهش تعداد دانه در طبق، وزن دانه‏ در طبق، عملکرد دانه و درصد روغن به ‏ترتیب به میزان 46، 50، 50 و 24 درصد در مقایسه با شاهد شد. این تیمار همچنین موجب کاهش 49، 25، 28، 26، 48، 22 و 78 درصدی به ترتیب سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ‏ای، جذب نور، محتوای آب نسبی برگ، شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و سرعت تعرق شد، در حالی که باعث افزایش 58 و 16 درصدی شاخص کارایی مصرف آب و دمای تاج پوشش برگ در مقایسه با شاهد شد. ارقام اسکار و شکیرا به ‏ترتیب در تیمار شاهد و کم ‏آبیاری 90 درصد، با میانگین عملکرد دانه 5.34 و 2.67 تن در هکتار، بیش‏ترین و کم‏ترین عملکرد را تولید نمودند. در نهایت، ارقام فلیکس و لاباد با توجه به حفظ و تولید عملکرد دانه بالا در شرایط کم ‏آبیاری، به‏ عنوان ارقام برتر پیشنهاد می‏گردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694006 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!