تغییرات انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی: رفتار یادگیری انگیزشی، مهارت زبانی و جنسیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تغییرات انگیزشی با وجود آنچه در گذشته پنداشته می شد دیگر به عنوان یک پدیده ثابت مد نظر قرار نمی گیرد. این تغییرات اکنون به عنوان یکی از عناصر تفاوت فردی انگاشته شده است که پیوسته تحت تاثیر عوامل بافتی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از دیدگاه سیستم پویا و بر اساس نظریه خودانگیزشی زبان دوم دورنیه (2005) برای بررسی تغییرات رفتاری و انگیزشی زبان آموزان زن و مرد در سطوح مختلف مهارت زبانی بازه زمانی را مد نظر قرار داده است. به این منظور تعداد 590 نفر دانشجوی زن و مرد در سطح مبتدی تا متوسطه بالا پرسشنامه عاملی انگیزشی در بازه زمانی یک ماهه و در طول یک نیم سال تحصیلی را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد که انگیزش دانشجویان احتمالا تحت اصول سیستم پویا قابل ارزیابی بوده است. ما همچنین دریافتیم که انگیزش دانشجویان چگونه در طول بازه زمانی تغییر کرده و چگونه می توان این تغییرات را به گونه ای نسبتا ثابت پیش بینی نمود. افزون بر این، نشان داده شد که پیشرفت های رفتاری و انگیزشی تحت تاثیر سطوح مختلف مهارت زبانی و جنسیت دانشجویان قرار گرفته است. کاربردهای آموزشی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی نیز ارایه گردید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
119 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694206 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!