طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی در کشور عراق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی در کشور عراق بوده است.

روش

داده ها جمع آوری و با استفاده از طرح نظام مند استراوس و کوربین کدها و مولفه های الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی به دست آمد و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. با مشارکت خبرگان حوزه کارآفرینی و مدیریت امور بانکی دانشگاه رازی شهر کرمانشاه در کشور ایران و دانشگاه التقنیه الوسطی در شهر بغداد ، پرسشنامه طراحی و از طریق روش نمونه گیری تصادفی با مشارکت 103نفر بین کارشناس ها و نیروی انسانی شعب بانک کشاورزی در سطح شهر بغداد در کشور عراق توزیع شد. در فاز کمی پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و استفاده از معیارهای بار عاملی، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، متوسط واریانس تبیین شده و سطح معنی داری آزمون بارتلت ، یافته های پژوهش : یافته های پژوهش حاکی از این است که شرایط علی شامل مولفه های توسعه قابلیت های کارآفرینانه، توسعه قابلیت های نوآورانه، توسعه قابلیت های استراتژیک و پویایی مشتریان، مقوله محوری شامل (توسعه کارآفرینی سازمانی)، راهبردها نیز دارای مولفه های راهبردهای رفتاری و راهبردهای ساختاری، در بخش شرایط زمینه ای مولفه های ویژگی های ساختاری و وضعیت سیستماتیک، در قسمت شرایط مداخله گر مولفه های شرایط محیطی و خصوصیات ساختاری صنعت و در نهایت در بخش پیامدها مولفه های ارایه خدمات نوین و فناورانه، افزایش سطح بهره وری و عملکرد، تعالی منابع انسانی، ارتقای سطح رضایت مشتریان و بهبود جایگاه رقابتی جای گرفته است.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده تحقق توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی نیازمند هم افزایی و همکاری یک سری از بازیگران کلیدی محیطی و تعدیل یا تقویت برخی از متغیرهای ساختاری است که مراجع ذی ربط می توانند با در نظر گرفتن این موارد و اتخاذ سیاست های مطلوب در راستای بهبود شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در بانک های حامی تشکل های تعاونی در عراق اقدام کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
281 تا 300
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694301 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!