شبیه سازی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند قالب گیری تزریقی قطعات پلی اتر ایمید با روش ترکیبی تاگوچی- تحلیل رابطه خاکستری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
انتخاب پارامتر های فرآیندی مناسب در فرآیند قالب گیری قطعات با استفاده از قالب های تزریق پلاستیک برای تولید قطعاتی با کیفیت، امری مهم و ضروری است. هدف از این مقاله انتخاب پارامتر های فرآیندی مناسب و بهینه سازی آنان برای قالب گیری 8 قطعه مختلف از جنس پلی اتر ایمید است. در ابتدا بر اساس تحقیقات گذشته و توانایی های نرم افزار شبیه سازی مولدفلو، پارامتر های فرآیندی مناسب انتخاب شدند. این پارامترها شامل دمای ذوب، دمای سطح قالب، فشار نگهداری و دمای ورودی سیال خنک کاری بودند. شبیه سازی ها در نرم افزار مولدفلو بر مبنای آرایه های متعامد L25 روش تاگوچی انجام گرفتند. سپس نتایج مهم و قابل مقایسه شامل انقباض حجمی، مکش، اعوجاج (انحراف) و درصد انجماد در قطعات از شبیه سازی ها استخراج شدند. در نهایت با به کارگیری روش تحلیل رابطه خاکستری، بهینه سازی بر اساس این نتایج انجام گرفت. نتایج بهینه سازی نشان می دهند که در تمامی ضریب تمایز های روش تحلیل رابطه خاکستری (1/0 الی 9/0) دمای ذوب 360 درجه سانتی گراد، دمای سطح قالب 140 درجه سانتی گراد، فشار نگهداری برابر با 100 درصد فشار تزریق و دمای سیال خنک کاری 5/12 درجه سانتی گراد کمتر از دمای سطح قالب بهینه ترین سطح ها بودند. همچنین بر اساس نتایج آنالیز واریانس در تمامی ضریب تمایز ها نیز پارامتر های دمای ذوب و فشار نگهداری به ترتیب اثرگذار ترین پارامتر ها بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!