دیدگاه متخصصان و بیماران درمورد درد حین بلع: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 اختلال بلع یا دیسفاژی یکی از مشکلات مطرح پس از ضایعات عروقی مغز و نیز در دوره سالمندی است که مطالعات زیادی به آن پرداخته اند. اما درد حین بلع یکی از مواردی است که کمتر در متون موجود به آن پرداخته شده است. مطالعه حاضر بر آن بود تا به بررسی وجود درد حین بلع، ویژگی های آن، نحوه مدیریت این درد و تاثیرات احتمالی این درد روی کیفیت زندگی افراد مبتلا بپردازد.

روش بررسی :

مطالعه حاضر با اتخاذ یک رویکرد کیفی و نمونه گیری هدفمند، به مصاحبه با متخصصین گفتاردرمانی در حوزه اختلال بلع (11 نفر، 5 نفر مذکر) و بیماران مبتلا به اختلال بلع (15 نفر) پرداخت. کلیه مصاحبه ها جزءبه جزء نسخه برداری شدند. با استفاده از روش گرنهایم و لاندمن، تجزیه وتحلیل محتوی صورت گرفت. سپس مضامین اصلی، زیرطبقه ها، واحدهای معنایی و مثال های مرتبط با هریک به دست آمد.

یافته ها :

از 15 بیمار موردمصاحبه، تنها 6 نفر درد حین بلع را گزارش کردند. درحالی که همه 11 متخصص باتجربه در حیطه اختلال بلع، وجود درد حین بلع را تایید نمودند. 7 مضمون اصلی شامل الگوی زمانی درد، دیرش درد، مکان درد، عوامل محرک درد، نوع درد، شدت درد و زمان درد به دست آمد. هریک از این مضامین زیرطبقه ها و واحدهای معنی دار مخصوص به خود را داشتند. همه بیماران و متخصصین تاثیر منفی درد حین بلع را گزارش کردند. نحوه مدیریت این درد در بیماران و متخصصین تا حدی همسو بود. 

نتیجه گیری:

 این مطالعه نشان داد درد حین بلع یکی از ویژگی های اختلال بلع در بیماران مبتلاست و ضرورت دارد متخصصین این حوزه در ملاحظات بالینی به آن توجه کنند. مطالعات آتی در این حوزه می تواند بر ابعاد مختلف درد در این بیماران و تولید مقیاس های ارزیابی مناسب تمرکز نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
496 تا 515
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694747 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!