عوامل موثر بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک با استفاده از الگوی توبیت دو مرحله ای هکمن (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عسل ارگانیک محصولی است که هیچ آفت کش غیر طبیعی، ژن های زیست مهندسی یا دیگر محصولات مصنوعی در آماده سازی و نگهداری آن استفاده نشده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک در شهر زاهدان با استفاده از مدل توبیت دو مرحله ای هکمن پرداخته شده است. حجم نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر در سال 1400-1401 انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش یک واحدی در متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، نشان و گواهی ارگانیک بودن، میزان دسترسی به عسل ارگانیک، افزایش آگاهی و مطالعه نسبت به محصول و رضایت مندی از نحوه ی توزیع عسل ارگانیک، تمایل به پرداخت عسل ارگانیک به ترتیب به میزان 09/0، 33/0، 08/0، 16/0، 1/0 و 06/0 واحد افزایش خواهد یافت. در حالی که قیمت عسل ارگانیک طبق انتظارات تیوریک بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک تاثیر منفی و معناداری داشته به طوری که با یک واحد افزایش در قیمت محصول، تمایل به پرداخت به اندازه 17/0- واحد کاهش خواهد یافت. در این راستا پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان عسل در گام اول اقدام به گرفتن نشان و گواهی عسل ارگانیک نموده و در گام دوم لازم است با به کارگیری روش های صحیح توزیع، میزان دسترسی و نحوه توزیع آن را بهبود بخشند و در نهایت با استفاده از رسانه های جمعی و فضای مجازی آگاهی مردم را نسبت به استفاده از عسل ارگانیک ارتقا دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!