تعیین عوامل تاثیرگذار در پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل در سال های اخیر تهدیدی جدی برای صنعت زنبورداری در مناطق مختلف جهان بوده است. با توجه به اینکه هنوز توافقی در مورد فاکتورهای موثر برفروپاشی کلنی های زنبورعسل وجود ندارد، در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا از این طریق فاکتورهای موثر بر این پدیده مشخص و رتبه بندی گردد. بدین منظور، پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس عوامل تاثیرگذار در پدیده فروپاشی کلنی ها تهیه و توسط 29 نفر از کارشناسان بیماری های زنبورعسل تکمیل شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Expert choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از مقایسات زوجی نشان داد که از بین عوامل تاثیرگذار مطرح شده در پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل، عوامل مدیریتی بیشترین اهمیت و عوامل محیطی و بیماری زا از اهمیت کمتر و یکسانی برخودار بودند. براساس نظرات کارشناسان از بین فاکتورهای مورد بررسی، ضعیف بودن ملکه با وزن نسبی 0/144، سوء تغذیه با وزن نسبی 0/138 و استفاده از جرب کشها در کندو با وزن نسبی 0/135 مهمترین عوامل در فروپاشی کلنی های زنبورعسل و در مقابل، آلودگی به میاز و سوسک کوچک کندو با وزن نسبی 0/003 کمترین اهمیت را در پدیده مذکور داشتند. با توجه به اینکه بر اساس یافته های این پژوهش عوامل مدیریتی از اهمیت بیشتری در پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل برخوردار بودند، تغییر یا بهبود روش های مدیریتی در زنبورستان ها پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!