بررسی آزمایشگاهی استفاده از فیلر های بازیافتی در بهبود عملکرد مخلوط آسفالت سنگدانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی مخلوط آسفالت ماستیک سنگدانه ای (SMA) انجام گرفته است. بدین منظور، پنج نوع فیلر، شامل فیلر سیلیسی (SF) بعنوان فیلر پایه در نمونه شاهد، سیمان پرتلند (OPC) و پودر سنگ (LSP) بعنوان فیلرهای رایج، همچنین پودر شیشه بازیافتی (RGP) و پسماند کاربید کلسیم (CCR) بعنوان فیلرهای بازیافتی، بصورت خالص یا ترکیب شده با یکدیگر مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور بررسی استقامت مارشال (MS) و ضریب مارشال (MQ) که یکی از پارامتر های رایج اثر گذار در طراحی روسازی می باشد، از آزمایش تعیین مقاومت مارشال استفاده شده است. همچنین مقاومت در برابر ترک خوردگی و حساسیت رطوبتی آسفالت با انجام آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS) در حالت خشک و اشباع و نیز بدست آوردن نسبت مقاومت کششی (TSR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داده اند که نمونه های حاوی ترکیب فیلرهای بازیافتی، بهترین عملکرد را در ارتقای خصوصیات آسفالت SMA داشته اند. بگونه ای که استفاده از ترکیب فیلرهای بازیافتی، سبب بهبود بخشیدن خواص مقاومتی و کاهش حساسیت رطوبتی آسفالت نسبت به نمونه های حاوی فیلر سیلیسی گردیده و مقادیر MS، MQ، ITS، و TSR را بترتیب بمیزان 36، 19، 24 و 31 درصد نسبت به بهترین نتایج متناظر بدست آمده با استفاده از فیلرهای رایج افزایش داده اند. استفاده از ترکیبات RGP و CCR بعنوان فیلر ، می تواند به حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی اقتصادی و بهبود مشخصات فنی در آسفالت SMA بسیار موثر واقع گردد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697755 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!