بررسی پارامترهای رشد ماهی حلوا سفید،(Euphrasen, 1788) Pampus argenteus، با استفاده از ارزیابی استنتاجی چند مدلی در خلیج فارس و دریای عمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت زیاد ماهی حلوا سفید و فشار صید بی رویه، این مطالعه با هدف تعیین برخی از پارامترهای جمعیت این گونه (رشد و مرگ و میر) در آب های خلیج فارس و دریای عمان صورت پذیرفت. نمونه برداری با استفاده از تور ترال، تور گوشگیر و مشتا، به مدت 12 ماه، از فروردین تا اسفند سال 1397، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل های رشد از یک رویکرد تئوریک بنام نتیجه گیری چند مدلی استفاده شد و بهترین مدل با استفاده از ضریب اطلاعاتی Akaike (AIC) انتخاب شد. برای برآورد مرگ و میر طبیعی از روش چن و واتنابه استفاده شد. مقدار میانگین طول و وزن بدن (خطای معیار± میانگین) برای نرها به ترتیب برابر: 22/0±68/16 سانتیمتر و 75/7±71/202 گرم و برای ماده ها به ترتیب برابر  34/0±57/20 سانتیمتر و 95/15±12/350 گرم محاسبه شد. نتایج مدل سازی رشد بیانگر این بود که بهترین مدل رشد برای جنس نر و ماده مدل رشد گامپرتز بود. از مدل لجستیک نیز  (با توجه به اختلاف Akaike کمتر از 2) می توان برای تبیین رشد جنس نر استفاده کرد. مقادیر L∞، K، و طول تولد، در مدل گامپرتز برای جنس نر به ترتیب برابر 53/29 سانتیمتر، 527/0 در سال و 1/4 سانتیمتر و برای جنس ماده به ترتیب 2/36 سانتیمتر، 448/0 در سال و 2/4  سانتیمتر به دست آمد. ضریب مرگ و میر طبیعی، صیادی، کل و ضریب بهره برداری به ترتیب برابر 7/0، 81/0، 51/1 و 54/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ذخیره این ماهی تحت صید بی رویه بوده و نیازمند سیاست های مدیریتی بهتری در این منطقه است. این سیاست ها می تواند شامل محدودیت زمانی و مکانی صید و ابزار به کار گرفته شده در آن باشد. همچنین با احداث زیستگاه مصنوعی، میزان صید بی رویه را می توان کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697862 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!