تاثیر نانوسلنیوم جیره بر شاخص های رشد، سیستم ایمنی و آنزیم های کبدی اوزون برون (Acipenser stellatus) نوجوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تاثیر الحاق نانوسلنیوم به جیره تجاری بر شاخص های رشد، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بدن اوزون برون (Acipenser stellatus) نوجوان موردبررسی قرار گرفت. 120 قطعه بچه ماهی فیل ماهی با وزن متوسط 03/1±93/21 گرم به مدت 8 هفته با جیره های A، B، C و D (به ترتیب حاوی 1/0، 2/0، 3/0 و فاقد نانوسلنیوم) تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش جهت بررسی آنزیم های کبدی و شاخص های سیستم ایمنی از ماهیان نمونه خون تهیه شد. وزن نهایی و رشد روزانه در ماهیان تغذیه شده با جیره A (1/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره) به طور معنی داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره C (3/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره) بود (0.05 >p)، اما اختلاف معنی داری با ماهیان تغذیه شده با جیره D (فاقد نانوسلنیوم) نداشت (p>0.05). ضریب چاقی و نسبت بازده پروتئین ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1/0 میلی گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم به طور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره های C و  Dبود (0.05 >p)، اختلاف معنی داری در شاخص ایمونوگلوبولین کل (IgM) و کمپلمان (ACH50) در گروه های مختلف مشاهده نشد (p>0.05). اما ترشح لیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره  Bبه طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (p < 0.05). اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینو-ترانسفراز در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانوسلنیوم در مقایسه با تیمار فاقد نانوسلنیوم مشاهده نشد. به نظر می رسد که افزودن 1/0 و 2/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره تاثیر مثبتی بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی اوزون برون در مرحله رشد داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697866 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!