ارائه مدلی از محرک های زنجیره تامین سبز بر رقابت پذیری شرکت ها با استفاده از مدل ساختاری تفسیری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از محرک های زنجیره تامین سبز بر رقابت پذیری شرکت ها می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل ساختاری تفسیری، روابط متقابل محرک های موثر زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی اراده شده است. به همین منظور با مطالعات کتابخانه ای و ادبیات پژوهش، محرک های زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت ها استخراج و با توزیع پرسشنامه و نظرات خبرگان، محرک های نهایی انتخاب و روابط بین آن ها تعیین شده است. این محرک ها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آن ها در 4 سطح و 8 محرک طبقه ندی و سطح بندی و روابط بین عناصر در سطوح مختلف ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محرک های زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت های مواد غذایی وابسته به عوامل اعتماد و رضایت، پاسخگویی بازار، تعهد مدیریت و ارتقای فناوری می باشد که این شاخص ها وابستگی زیادی به شاخص های دیگری دارند که امکانات لازم برای سبز بودن در رقابت مهیا گردد. جهت آزمون و تایید مدل از روش میک مک استفاده شده است که نتایج تحقیق را تایید می کند. نتایج حاصل از تحلیل میک مک نشان می دهد عامل چهارم گسترش شایستگی و مهارت، قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمتری دارد؛ بنابراین، عاملی نفوذی است. همچنین از آنجاکه عامل پنجم یعنی اعتماد و رضایت، قدرت نفوذ و قدرت وابستگی اندکی دارد، عاملی خودمختار به شمار می رود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697904 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!