بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی میباشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعهای بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارگزاران و سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مرتبط با صنایع پتروشیمی بوده که 11 شرکت (پتروشیمی شازند (شاراک)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی پردیس (شپدیس)، پتروشیمی اصفهان (شصفا)، پتروشیمی فارابی (شفارا)، پتروشیمی شیراز (شیراز)، پتروشیمی صنایع خلیج فارس (فارس)، پتروشیمی خارک (شخارک)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، پتروشیمی مارون (مارون)، پتروشیمی جم (جم)) به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS و SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مطابق نتایج بدست آمده، عدم تعهد اجتماعی، عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و قانون گریزی نیز بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697905 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!