بررسی اصول اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتباط با شفافیت اطلاعات مالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول اخلاق حرفه ای حسابدارن در ارتباط با شفافیت اطلاعات مالی می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و حسابداران شرکت های مستقر در تهران بوده که 35 شرکت به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ سنجیده می شود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و آماری استنباطی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اصول اخلاق حرفه ای (شامل صداقت و درستکاری، استقلال و بی طرفی، رازداری و مسئولیت اجتماعی) و شفافیت اطلاعات مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اخلاق، مبحث مشترک و موردنیاز در تمام حرفه های فعال در دنیا است؛ زیرا چنانچه در یک حرفه اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، آن حرفه پیشرفت خواهد کرد وگرنه باید منتظر نابودی آن حرفه بود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697906 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!