بررسی نقش میانجی هوش مصنوعی در تاثیر استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی بر توانمندسازی سازمان ها

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی هوش مصنوعی در تاثیر استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی بر توانمندسازی سازمان ها می باشد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است. از این میان تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که وایی آن توسط اساتید و پایایی ابزار از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی توانمندسازی سازمان های مورد مطالعه دارند. همچنین گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی استفاده از هوش مصنوعی و توانمندسازی سازمان های منتخب دارند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی تاثیر مثبتی روی توانمندسازی سازمان های مورد مطالعه دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697907 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!