واکاوی عوامل موفقیت شتاب دهنده های استارتاپی حوزه دیجیتال در دوران پساکرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل موفقیت شتاب دهنده های استارتاپی حوزه دیجیتال در دوران پساکرونا می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، در حوزه پژوهش های کاربردی قرار میگیرد و ازآنجاکه به توصیف متغیرها و روابط بین آنها، شناخت وضعیت موجود و درنهایت ارائه الگو میپردازد، ازلحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با شتاب دهنده های استارتاپی حوزه دیجیتال در دوران پساکرونا میباشند که به منظور رسیدن به اشباع نظری تعداد 25 نفر با روش گلوله برفی عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شتاب دهنده های استارتاپی حوزه دیجیتال و عوامل تاثیرپذیر از آن، از روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی موفقیت شتاب دهنده های استارتاپ های حوزه دیجیتال و تحلیل نتایج نفوذ همبستگی است. با بررسی نتایج به دست آمده از نوزده عامل اصلی چابکی شناسایی شده مشخص شد که انعطاف پذیری ساختار سازمانی و تحلیل داده ها، دارای بیشترین قدرت نفوذ و توانایی پاسخ به مسائل محیطی و توانایی تغییر اهداف کسب وکار، دارای بیشترین وابستگی میباشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2698650 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!