تبیین تجربیات معنوی بیماران مبتلا به کووید -19: یک مطالعه تحلیل محتوا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

معنویت و سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت شمرده می شود. شیوع بیماری کرونا نه تنها بر سلامت روان افراد، بلکه بر سلامت معنوی آن ها هم اثر گذاشت. هدف مطالعه ی حاضر تبیین تجربیات معنوی بیماران مبتلا به کووید19 بوده است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت کنندگان شامل بیماران مبتلا به کووید19 هستند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن و نرم افزار وان نت 2016 استفاده شد. برای بررسی صحت و استحکام مطالعه از معیارهای پیشنهادی گوبا و لینکلن استفاده شد.

یافته ها

در این مطالعه، با 14 بیمار مصاحبه شد. یافته های مطالعه شامل دو مضمون اصلی و هشت زیر مضمون احساس تقرب به خدا، بیداری معنوی، دانستن قدر عافیت، پذیرش قضا و قدر الهی از مضمون های فرعی تجربه ی تکامل دینی و نیز نفی هرگونه علیت فراطبیعی، تجربه ی تعارض باور به عدالت الهی و بیماری، اضطراب مرگ، عدم حمایت عاطفی بود.

استنتاج

نتایج مطالعه ی حاضر حاکی از دو طیف متفاوت (تقویت باورهای معنوی، تضعیف باورهای معنوی) بیماران بوده است. حرفه مندان سلامت می توانند از یافته های مطالعه در مراقبت کل نگر و معنوی بیماران استفاده کنند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2698845 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!