تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی و عصاره هیدرو الکلی گزنه بر برخی عوامل رشد و ایمنی در موش های C57 مبتلا به سرطان ملانوما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مداخلات ورزشی همراه با گیاهان دارویی در پیشگیری یا کاهش علائم سرطان و عوارض جانبی ناشی از درمان سرطان موثر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی و عصاره هیدرو الکلی گزنه بر عوامل رشد و ایمنی در موش های C57BL/6 مبتلا به سرطان ملانوما بود.

روش کار

در این تحقیق تجربی، 20 سر موش C57BL/6 به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (سرطانی)، تمرین (سرطانی)، گزنه (سرطانی) و تمرین-گزنه (سرطانی) تقسیم شدند. یک هفته پس از القا سرطان ملانوما، گروه تجربی میزان 30 mg/kg/day عصاره هیدرو الکلی گیاه گزنه را به روش خوراکی و به مدت هشت هفته مصرف کردند. برنامه تمرین تناوبی شامل دویدن روی تردمیل هر جلسه 60 دقیقه با سرعت 28 متر بر دقیقه، پنج روز هفته و به مدت شش هفته اجرا شد. میزان بیان ژن فاکتور تبادل نوکلئوتیدی (Apg2)، آنتی ژن 4 مرتبط با لنفوسیت T سیتوتوکسیک (CTLA-4)، پروتئین مرگ برنامه ریزی شده-1 (PD-1) و پروتئین 2 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین (IGFBP2) موش ها به روش RT-PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

تمرینات تناوبی منجر به افزایش معنی دار بیان ژن APG2، CTLA4 و کاهش IGFBP2 شد (001/0>P). عصاره گزنه منجر به کاهش معنی دار IGFBP2 شد (010/0>P). تمرینات تناوبی همراه با عصاره گیاه گزنه منجر به افزایش معنی دار بیان ژن APG2 و کاهش IGFBP2 نسبت به گروه گزنه شد (001/0>P). بین میانگین بیان ژن PD-1 در گروه های مختلف تفاوت معنی-داری وجود نداشت (158/0=P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج، تمرین تناوبی به همراه مصرف هیدرو الکلی گزنه نسبت به تمرین تناوبی و مصرف هیدرو الکلی گزنه به تنهایی مزایای بیشتری در جهت تنظیم بیان ژن برخی عوامل رشد و ایمنی در سرطان ملانوما به همراه دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!