بررسی خصوصیات ضدباکتریایی عصاره هیدرو الکلی پوست انار و فنل بر روی گروهی از باکتری های روده ای در محیط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

انار گیاهی با سابقه کهن می باشد که کاربرد زیادی در علوم پزشکی داشته و اجزای آن به طور مجزا خواص متعددی دارند. هدف از پژوهش کنونی سنتز عصاره پوست انار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بر روی گروهی از باکتری های روده ای و مقایسه خواص ضدباکتریایی آن با فنل می باشد.

روش کار

مطالعه به صورت تجربی در اردیبهشت 1402 در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام گردید. عصاره پوست انار با روش هیدرو الکلی استخراج گردید. اثر ضد باکتریایی عصاره پوست انار و فنل به روش انتشار دیسک و میکرو براث دایلوشن بر روی تعدادی از گونه های استاندارد از باکتری های روده ای انجام شد. تمامی آزمایشات بر اساس دستورکارهای موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (CLSI) انجام گردید. این مطالعه با کد اخلاق IR.KHALUMS.REC.1402.006 در کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی خلخال به ثبت رسیده است.

یافته ها

مقدار حداقل غلظت بازدارندگی عصاره پوست انار برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و آنتروباکتر آئروژنز به ترتیب برابر 5/12%، 5/12%، 25% و 25/6% بدست آورده شد. همچنین مقدار MBC عصاره پوست انار برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونی و آنتروباکتر آئروژنز برابر 25% بدست آمد. قطر هاله عدم رشد برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و آنتروباکتر آئروژنز به ترتیب 18، 19، 16 و 22 میلی متر بدست آمد.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش کنونی نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی پوست انار در حذف باکتری های روده ای بسیار موثر است. همچنین در زمان تماس کوتاه تر نسبت به فنل باعث حذف این باکتری ها می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!