شناسایی وضعیت احساس امنیت زنان روستایی دهستان سراب از توابع شهرستان سنقر و واکاوی عوامل موثر بر آن در سال 1401

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت احساس امنیت زنان روستایی دهستان سراب از توابع شهرستان سنقر و واکاوی عوامل موثر بر آن در سال 1401 است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جنبه نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان روستایی بالای 20 سال دهستان سراب در شهرستان سنقر استان کرمانشاه به تعداد 1377 نفر هستند از این تعداد بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پیشینه نگاشته ها بود. روایی محتوایی (صوری) پرسشنامه با نظرخواهی از استاد راهنما و کارشناسان خبره امور زنان استانداری کرمانشاه و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای عامل های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقدار 824/0 بدست آمد و مورد تائید قرار گرفت. داده پردازی با استفاده از نرم افزارهای SPSS24 و تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار لیزرل (LISREL) به انجام رسید. نتایج به دست آمده، حاکی از رابطه معنا دار بین شاخص های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با احساس امنیت زنان روستایی دهستان سراب است. همچنین، زنان روستایی مورد بررسی، وضعیت احساس امنیت خود را در سطح متوسط ارزیابی کردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699872 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!