نوسانات بارندگی و تاثیرآن بر دستمزد کشاورزی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین عواملی که بر بخش کشاورزی اثرگذار می باشد، تغییر اقلیم است. نوسانات بارندگی می توانند منجر به مسائلی همچون کم آبی، وقوع خشک سالی و درنتیجه از بین رفتن محصولات کشاورزی شده و تاثیر منفی بر معیشت روستاییان داشته باشد. افزایش بارندگی نیز افزایش عرضه ی محصولات کشاورزی را در پی دارد. هرچقدر نوسانات بارندگی در طول زمان زیاد باشد، نوعی نااطمینانی در کشاورزی در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری، خرید بذر، سم، کود، زمان کشت و نوع محصول به وجود می آید. درنتیجه وضعیت دستمزد و رفاه کشاورزان می تواند به صورت منفی از نوسانات بارندگی تاثیر پذیر باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات بارندگی بر دستمزد کشاورزی در ایران با استفاده مدل ARDL و برای محاسبه نوسان بارندگی از GARCH پرداخته ایم. نتایج مربوط نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت لگاریتم نوسانات بارندگی اثر منفی و معنی دار بر متغیر لگاریتم متوسط دستمزد روزانه کارگر دارد و متغیرهای تسهیلات بانک کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر متغیر لگاریتم متوسط دستمزد روزانه کارگر دارد. سرعت تعدیل هم نیز برابر 50/0 صدم درصد برآورد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699877 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!