اثرات ضد آپوپتوزی محیط مشروط مشتق از سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر آسیب بافت بیضه در رت های دریافت کننده سیکلوفسفامید: یک مطالعه آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سیکلوفسفامید (CP) اثرات منفی بر سیستم تولید مثل دارد. سلول های بنیادی و متابولیت های آنها جهت افزایش باروری پس از شیمی درمانی مورد استفاده قرار گرفته اند.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر محیط مشروط (Conditioned medium: CM) مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر اثرات سمی CP بر بیضه ها انجام شد.

مواد و روش ها

سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان استخراج، محیط مشروط جمع آوری و 25 برابر تغلیظ شد. 24 سر موش های صحرایی نر نژاد ویستار (8 هفته، 250-200 گرم) به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل، CP، CP+DMEM، CP+CM .CP به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به شکل تک دوز تزریق شد. دو هفته پس از تجویز سیکلوفسفامید، CM از طریق مجرای وابران بیضه تزریق شد. پارامترهای اسپرم، هیستوپاتولوژی بیضه و سطح تستوسترون دو ماه پس از درمان بررسی شد. بیان ژن های Bax و Bcl2 توسط real-time polymerase chain reaction مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

CP بر بافت شناسی بیضه (001/0 < p) و کیفیت اسپرم (001/0 < p) تاثیر منفی داشت. CP بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز را تغییر داد (001/0 < p). درمان با CM بیان Bax را صورت معنی داری کاهش داد (001/0 < p)، در حالی که بیان Bcl2 را به طور معنی داری افزایش نشان داد (01/0 = p). CP تعداد اسپرم (03/0 = p)، زنده مانی (001/0 < p) تحرک (001/0 < p)، تعداد اسپرماتوگونی (001/0 < p) و ضخامت اپیتلیال لوله های بیضه (02/0 = p) را بهبود داد.

نتیجه گیری

این یافته ها نشان می دهد که CM تولید شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ممکن است در درمان های ناباروری ارزشمند باشد و عوارض جانبی CP را کاهش دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
89 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699951 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!