روش زایمان حساسیت به محرک های گرمایی و شیمیایی را در زاده های ماده بالغ در موش های صحرایی تغییر می دهد: یک مطالعه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نشان داده شده است که روش زایمان تغییرات دراز مدت و پایدار در فیزیولوژی زاده ها ایجاد می کند.

هدف

ارزیابی ارتباط بین روش زایمان و حساسیت به محرک های حرارتی و شیمیایی در زاده های ماده بالغ در موش های صحرایی.

مواد و روش ها

در این مطالعه 56 موش صحرایی ماده بالغ (220-200 گرم) متولد شده با زایمان واژینال (28 = n) یا سزارین (28 = n) استفاده شد. التهاب پا القا شده با فرمالین استفاده شد. آستانه درد حرارتی در تست های کشش دم و صفحه داغ تعیین شدند. همچنین، سطوح نخاعی پروتئین های c-fos و c-jun در تست وسترن بلات ارزیابی شدند.

نتایج

درد القا شده با فرمالین در موش های صحرایی متولد شده با سزارین در مقایسه با موش های متولد شده با زایمان طبیعی کاهش یافت (001/0 < p). آستانه پایه درد و بی دردی القا شده با مورفین در گروه سزارینی در مقایسه با گروه متولد شده با زایمان طبیعی افزایش یافت. آزمایش ایمنوبلات یک کاهش قابل توجه در سطوح پروتئین c-fos و c-jun در حیوانات سزارینی در مقایسه با گروه زایمان طبیعی نشان داد (01/0 < p). درمان با مورفین مقادیر پروتئین ها را در گروه سزارین افزایش داد (05/0 < p).

نتیجه گیری

در مجموع موش های متولد شده با سزارین در مقایسه با موش های حاصل از زایمان طبیعی حساسیت کمتری به درد نخاعی و فعالیت عصبی نشان دادند. 

زبان:
انگلیسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699952 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!