افزایش فولیکولوژنز و بهبود علایم در مدل ذخیره تخمدانی کاهش یافته در موش Balb/c توسط عصاره دانه گیاه انجره: یک مطالعه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بر اساس منابع طب سنتی ایرانی، دانه انجره یا (UPS) Urtica pilulifera L. اثرات مثبتی بر ناباروری زنان دارد.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی اثرات سودمند و مکانیسم زمینه ای عصاره هیدروالکلی دانه انجره بر روی مدل ذخیره تخمدان کاهش یافته (DOR) القا شده توسط سیکلوفسفامید (CTX) در موش Balb/c انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه حیوانی، یک تک دوز داخل صفاقی سیکلوفسفامید (75 میلی گرم بر کیلوگرم) برای ایجاد مدل DOR تجویز شد. 25 موش ماده Balb/c به طور تصادفی به 5 گروه شامل کنترل سالم (سالین نرمال)، مدل (DOR)، DOR+50, DOR+100, DOR+200 (mg/kg UPS) تقسیم شدند و به مدت 14 روز گاواژ انجام شد. سطح هورمون های استروئیدی، نشانگرهای استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و تغییرات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ترکیبات موجود در دانه گزنه با روش GC/Mass انجام شد.

نتایج

نتایج نشان داد که عصاره انجره  (UPS)باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهید (MDA) و آپوپتوز و همچنین افزایش فعالیت آنزیم سوپراکساید دیسموتاز (SOD) در مدل DOR به صورت وابسته به دوز می شود. علاوه بر این، اثر تعدیل کننده بر روی هورمون های استروئیدی مانند FSH، LH و E2 اعمال می کند. تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژیک پتانسیل درمانی عصاره UPS را نشان داد. ترکیبات شیمیایی اصلی UPS عبارت بودند از لینولئیک اسید (25/%59)، هگزادکانوییک اسید (36/%10) و اولئیک اسید (29/%8).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که عصاره UPS دارای پتانسیل درمانی در مدل ذخیره تخمدانی کاهش یافته یا DOR است و یک گزینه درمانی جایگزین ارائه می کند. این پتانسیل به کاهش استرس اکسیداتیو، تعدیل آپوپتوز و تنظیم هورمون های استروئیدی نسبت داده می شود که می تواند با اثرات مفید مشاهده شده از اسیدهای چرب بر بهبود باروری مرتبط باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
111 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699953 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!