ارزیابی اثر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم در موش سوری مواجهه یافته با زولپیدم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به تغییر سبک زندگی و افزایش اضطراب، مصرف داروهای خواب آور در بین جوانان افزایش یافته است. زولپیدم دومین داروی خواب آوری است که در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه اثرات مضر این دارو بر دستگاه تولیدمثل به اثبات رسیده، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از زولپیدم بر دستگاه تناسلی نر انجام شده است.  

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، 48سر موش نر بالغ نژاد NMRI  به صورت تصادفی به یک گروه شاهد و هفت گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی اول، دوم و سوم به ترتیب زولپیدم را به میزان mg/kg.BW  5 ،10 و20 دریافت کردند. گروه تجربی چهارم، ویتامین E را به میزانIU/kg.BW 100 و سایر گروه های تجربی پنجم، ششم و هفتم چهار ساعت بعد از دریافت زولپیدم به میزان mg/kg.BW 5 ،10و20 ، ویتامین E دریافت نمودند. روش تجویز در تمامی گروه ها به صورت خوراکی و به مدت 35 روز بود. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی و پارامترهای اسپرم ارزیابی شده و سطح سرمی ,MDA TAC و تستوسترون نیز مورد بررسی قرار گرفتند. 

یافته ها

کاهش معنی دار در تعداد، تحرک، تعداد اسپرم های زنده، و اسپرم های بالغ  در دوزهای بالا مشاهده گردید. همچنین آسیب به DNA افزایش یافته که ویتامین E  توانست آسیب به DNA را بهبود بخشد. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح تستوسترون کاهش یافته و میزان مالون دی آلدئید در سرم افزایش یافت. تجویز ویتامین E سبب بهبود وضعیت  MDA, TAC و سطح تستوسترون خون گردید.

نتیجه گیری

زولپیدم، به واسطه افزایش تولید رادیکال های آزاد و نیز تضعیف دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی بدن، موجبات اختلالات مربوط به پارامترهای اسپرم را در دوزهای بالا  فراهم می کند به همین سبب قادر است تا عملکرد فیزیولوژیک سیستم تولیدمثل نر را دچار اختلال نماید. از طرفی ویتامین E  که یک آنتی اکسیدان محلول در چربی است توانست آسیب های به وجود آمده را بهبود بخشد و اختلالات تولید مثلی را از بین ببرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!