ارزیابی ویژگی های رویشی و صفات فیزیولوژیکی اکوتیپ های مختلف بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در منطقه آذربایجان شرقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی، شناسایی و حفاظت از اکوتیپ های بومی گیاهان دارویی به عنوان میراث بشری، یک ضرورت است. لذا، جمع آوری گیاهان دارویی زراعی و ارزیابی اکولوژیکی اکوتیپ های بومی آن ها و معرفی اکوتیپ های سازگار برای کشاورزان، اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، به منظور ارزیابی صفات زراعی 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (قره زرک) جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور، پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و طی سال های 95 و 96 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به اکوتیپ شماره 6 (توده محلی کلوانق 5) با میانگین 41/13 سانتی متر، بیشترین تعداد برگ در ساقه اصلی با میانگین 30/14 برگ در اکوتیپ شماره 23 (توده محلی تبریز 4)، بیشترین شاخص کلروفیل برگ مربوط به اکوتیپ شماره 49 (توده بومی روستای نظیرلو و درویش بقال) با میانگین 36/04 و بالاترین شاخص سطح برگ مربوط به اکوتیپ شماره 20 (توده بومی محلی کلوانق 11) با میانگین cm2  2/89 بود. بیشترین عملکرد دانه تک بوته مربوط به اکوتیپ شماره 25 (توده محلی روستای تازه کند 1 هریس) با میانگین 1/05 گرم بود. نتایج نشان داد که اکوتیپ های شماره 7 (کلوانق 6) و 14 (تبریز 3) با بالاترین عملکرد بیولوژیکی به منظور تامین علوفه می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!