اثرات لاشبرگ های ترکیبی بلوط ایرانی، داغداغان و بنه بر نرخ تجزیه و پویایی عناصر غذاییدر جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان ایلام)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تجزیه لاشبرگ نقش کلیدی در چرخه عناصر غذایی بوم سازگان های جنگلی بازی می کند، با این حال هنوز درک جامعی در مورد اثرات لاشبرگ های ترکیبی بر نرخ تجزیه وجود ندارد. در مطالعه حاضر پویایی عناصر غذایی و نرخ تجزیه لاشبرگ های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)، داغداغان (Celtis australis L.) و بنه (Pistacia atlantica Desf) در حالت های خالص و ترکیبی بررسی شد. در این پژوهش تعداد 81 کیسه لاشبرگ تک جیبه و دوجیبه در منطقه مورد بررسی نصب و طی 180 روز با فواصل زمانی 30، 60 و 180 روز مورد انکوباسیون قرار گرفتند. براساس نتایج، در پایان دوره انکوباسیون، تجزیه لاشبرگ بلوط در ترکیب با لاشبرگ داغداغان، لاشبرگ داغداغان در ترکیب با لاشبرگ بنه و لاشبرگ بنه در ترکیب با لاشبرگ بلوط مثبت و از نوع هم افزایی بود. همچنین در پایان دوره بررسی، غلظت نیتروژن در لاشبرگ بلوط ترکیبی با داغداغان بیشتر از حالت خالص آن بود، اما غلظت فسفر در حالت های خالص و ترکیبی اختلاف معنی داری نشان نداد. غلظت پتاسیم فقط در لاشبرگ بنه ترکیبی با بلوط بیشتر از حالت خالص آن بود. به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان دهنده اثرات غیرافزایشی مثبت لاشبرگ های ترکیبی بر نرخ تجزیه بود، ولی در خصوص پویایی عناصر غذایی، این اثرات فقط در مورد نیتروژن مثبت گزارش شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!