کارکردهای نظامی و انتظامی غلامان در عصر سلجوقی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
عصر سلجوقی یکی از دوره های تاثیرگذار در تاریخ میانه ایران است. ازاین رو مورخان و محققان از جنبه های گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی به حکومت سلجوقی توجه کرده اند اما با توجه به نقش پررنگ غلامان در این عصر، پژوهشی که به طور اختصاصی به کارکردهای نظامی و انتظامی غلامان بپردازد، انجام نشده است. نویسنده در این پژوهش با به کارگیری متون تاریخی و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق (روش کتابخانه ای)، به گردآوری داده ها پرداخته و با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به چگونگی تنوع و تطور کارکردهای نظامی و انتظامی غلامان در عصر سلجوقی است. ادعای نویسنده این است که در چارچوب زمانی حکومت سلجوقی گوناگونی و دگرگونی کارکردهای نظامی و انتظامی غلامان چشمگیر بوده و با نیاز و وضع حکومت و تکاپوهای جاه طلبانه غلامان، پیوند داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از تاسیس و استقرار حکومت سلجوقیان به کارگیری غلامان در سپاه و مشاغل محافظتی و امنیتی از اولویت ها و ضرورت های حکومت بود. اعتماد سلاطین و مقامات حکومتی به غلامان و وفاداری غلامان به اربابان خود، داشتن صفات ویژه برای انجام کارها و برآوردن رضایت صاحبان، موجب تداوم به کارگیری و ارتقا مرتبه غلامان از سطوح پایین به مقامات عالی در عرصه نظامی و انتظامی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700572 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!