طراحی الگوی ارتباط بین بالندگی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
: توسعه اهمیت سازمان های ورزشی و نقشی که می تواند در به سازی جامعه و مردم داشته باشد، منجر گردیده تا عملکرد سازمانی سازمان های ورزشی و عوامل تعیین کننده آنها در اولویت بررسی و مطالعات پژوهشی قرار گیرد. در این راستا، هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین بالندگی سازمانی و عملکرد سازمانی از طریق تعهد شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بوده است. این تحقیق ازنظرهدف،کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‏‏‏‏‏ها توصیفی از نوع پیمایشی می‏‏‏باشد.جامعه آماری این پژوهش را کارمندان وزرات ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران می‏‏‏باشند. .دراین پژوهش از روش نمونه گیری ساده استفاده شد و به صورت تصادفی 217 پرسشنامه توزیع گردید. برای گردآوری داده‏‏‏‏‏ها ازمطالعه اسناد و مدارک کتابخانه و پرسشنامه استفاده شد.دراین پژوهش از3 پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (2007)، پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسیو گلداسمیت و پرسشنامه تعهد سازمانی آلنومایر استفاده شد. . روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه 3 بود. یافته های این مطالعه نشان داد که بالندگی سازمانی و تعهد شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که بالندگی سازمانی از طریق تعهد شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثیت و معناداری دارد. این یافته ها حاکی از آن است که تعهد شغلی به دلیل نقش میانجی که دارد می تواند برای سازمان نتایج بسیار ارزشمندی داشته باشد که مدیران وزارت ورزش و جوانان نیز می‏‏‏توانند با به کارگیری عوامل موثر بر این موضوع از نتایج آن بهره مند شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
2224 تا 2244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700802 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!