اسلوب الحجاج فی مناظره الإمام الرضا (ع) مع راس الجالوت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن الحجاج جهد لغوی یهدف إلی التاثیر علی المتلقی وانبعاث مشاعره واحاسیسه ومراعاه مقتضی حاله عبر القوی العقلانیه والاستدلال المنطقی واللغوی، کما ان الحجاج یعد عملیه فکریه تتخذ من الخطاب الملفوظ او المکتوب وسیله لإیصال الحجه، بحیث یهدف إلی إقناع المخاطب والتاثیر فیه وفی سمعه لرای او اعتقاد ما. وإن المناظرات الکلامیه او اللغویه من النصوص التی تستعمل فیها الآلیات الحجاجیه لإقناع المخاطب والتاثیر فیه وإلزامه علی الإفحام. فی هذا الاثناء، ان مناظره الإمام رضا (j) مع راس الجالوت، والتی تعالج نبوه النبی الاکرم (-)، تعتبر خطابا حجاجیا فی حد ذاته. تاتی المقاله علی المنهج الوصفی التحلیلی، لمعالجه المناظره المذکوره، اعتمادا علی نظریه الحجاج وآلیاتها المختلفه، وتهدف إلی دراسه الآلیات الحجاجیه وتقنیاتها اللغویه والبلاغیه اللتین تم الترکیز علیهما فی هذا البحث، وإن اشیر إلی الحجج الفلسفیه التی تعد من الحجج المنطقیه المتمثله فی الحجج النقلیه والعقلیه. فلقد رصدت هذه الدراسه اکثر اسالیب الإقناع حضورا فی مستوین اثنین: اللغویه والبلاغیه، وتوصلت إلی ان التقنیات اللغویه والبلاغیه والحجج النقلیه والعقلیه تشکل حجر الاساس فی مناظره الإمام (j) مع العالم الیهودی، وذلک لإثراء آرائه وإقناع المتلقی وتکریس الرساله النبویه لاجل تبیان مرتکز حجاجی اسست علیه الاسالیب الإقناعیه والحجاجیه. فإن الاسالیب اللغویه التی تتمثل فی المناظره هی الترابطات الکلامیه مثل "واو العاطفه، وثم، وإن، وان": وهی قد ساهمت کثیرا فی إقامه الاتصال بین الحجج ورصفها فی إقناع المتلقی؛ واما الاسالیب البلاغیه، فهی اسالیب التقدیم والتاخیر، والحصر والاستفهام والکنایه، مما ادت دورها الحجاجی فی هذه المناظره.
زبان:
عربی
صفحات:
121 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2701879 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!