اثز نوع ریزنمونه و سویه آگروباکتریوم در القای ریه مویین و محتوی آلیزارین روناس (Rubia tinctorum Ardakan)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کشت ریشه های مویین گیاهان به خاطر پایداری ژنتیکی و سرعت رشد بالا و توانایی تولید متابولیتها در مقیاس قابل توجه، در حال تبدیل شدن به یک روش درون شیشه ای ارزشمندی برای تولید متابولیتهای دارویی می باشد. آلیزارین یک آنتراکینون حاصل از ریشه روناس می باشد که از زمانهای قدیم به عنوان رنگ گیاهی استفاده می شود و فعالیتهای دارویی مختلفی را از قبیل ضد سزطانی و ضد اکسید کنندگی را نشان می دهد. اثر دو عامل ریزنمونه (برگ، میانگره و کوتیلدون) و سویه باکتری (15834, 2656, MSU, R1000) در القای ریشه مویین روناس مورد مطالعه قرار گرفت. ازبین ریزنمونه های مختلف، همه ریزنمونه ها با درصد قابل قبولی ریشه مویین تولید کردند ولی از لحاظ تعداد ریشه تولید شده، برگ و کوتیلدون به ترتیب بهتر بودند. بیشترین درصد ریشه زایی (100 %) و تعداد ریشه تولید شده به ازای ریزنمونه را سویه های R1000 و 15834 داشتند. تجزیه داده های PCR حضور یک قطعه د403 نوکلوتیدی حاصل از تکثیر اختصاصی ژن rol A را از نمونه DNA ریشه های تراریخته را در ژل آگارز نشان داد. تولید آنتراکینون در ریشه های تراریخته به اثبات رسید ولی میزان تولید آن بسته به سویه متفاوت بود. به طور خلاصه نتایج این آزمایش نشان داد که بکارگیری سویه باکتری و ریزنمونه مناسب برای تولید ریشه مویین عوامل موثر ی می باشند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702684 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!