فعالیت ضدباکتریایی و ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره آبی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
روش های متعددی برای ایجاد ذرات فلزی در مقیاس نانو وجود دارند، با این حال استفاده از عصاره های گیاهی به دلیل مقرون به صرفه بودن و سازگاری با محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی تولید نانوذرات نقره (AgNPs) از طریق عصاره های آبی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) و ارزیابی توانایی آنها به عنوان عوامل ضدباکتریایی و ضد قارچی با استفاده از روش انتشار چاهک آگار انجام شد. تولید نانوذرات نقره از طریق اسپکتروفتومتری تایید شد و اندازه و شکل آنها با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) اندازه گیری شد. دخالت ترکیبات آلی در سنتز نانوذرات نیز از طریق طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل FTIR گروه های عاملی ترکیبات آلی را از عصاره های ماریتیغال و خرفه شناسایی کرد که مسئول احیای یون هایAg و پوشش AgNPهای حاصل بودند. نانوذرات حاصل ویژگی های ضد میکروبی موثری را علیه Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Fusarium graminearum و Alternaria alternata نشان دادند. بر این اساس عصاره های ماریتیغال و خرفه علاوه بر خواص دارویی منحصر به فرد خود می توانند برای ایجاد نانوذرات نقره برای اهداف پزشکی و دارویی در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و همچنین عفونت های قارچی استفاده شوند. در نتیجه، عصاره آبی این گیاهان به عنوان یک منبع گیاهی در دسترس، می توانند به طور موثر به عنوان یک عامل احیاکننده و پوشش دهنده برای تولید نانوذرات نقره بسیار پایدار عمل کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!