تاثیر محرک زیستی گونه های تریکودرما در ویژگی های فیزیولوژیکی لوبیا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پروژه تحقیقاتی به مطالعه استراتژی های نوآورانه جهت کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و ترویج کشاورزی پایدار اختصاص دارد. تمرکز اصلی این مطالعه بر روی توسعه و ارزیابی محصولات بیواستیمولانت مشتق از قارچ های تریکودرما متمرکز است. به منظور بهبود خصوصیات تریکودرما، تابش گاما برای ایجاد جهش در انواع مختلفی از این قارچ ها به کار رفت. در ادامه، سه کود زیستی متمایز با استفاده از پنج گونه مختلف تریکودرما و جدایه های جهش یافته آنها تهیه شد. در کل، هفت روش آزمایشی با یک گروه کنترل مقایسه شدند و پارامترهای کلیدی از جمله محتوای پروتئین حل شدنی، سطح کلروفیل، غلظت کاروتنوئید، فعالیت های پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند. علاوه بر این، پروفایل های پروتئینی و فعالیت های زیر واحد آنزیمی نیز مورد بررسی قرار گرفتند تا درک عمیق تری از مکانیسم های موثر در تاثیرات مشاهده شده به دست آید. نتایج این مطالعه نشان می دهند که استفاده از بذرهای پیش تیمار شده با ترکیبی از اسپورهای تریکودرما، بهبود معناداری در محتوای کلروفیل، سطح کاروتنوئید و فعالیت پراکسیداز دارد. علاوه بر این، جدایه های جهش یافته از گونه های تریکودرما نسبت به نمونه های وحشی اثرات بیواستیمولانت قوی تری را نشان دادند. به طور قابل توجهی، روش های مبتنی بر دانه های کائولن نیز فعالیت بیشتری از نظر پلی فنول اکسیداز داشتند. به طور کلی، این تحقیق نقش قابل توجهی از تریکودرما در فیزیولوژی گیاهان کاهوی پینتو را تایید می کند و نشان می دهد که جهش های ایجاد شده در این گونه ها تاثیربخشی آنها را افزایش می دهند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!