بررسی اثرات خشکسالی بر کارایی مصرف آب در اقلیم و کاربری های مختلف (مطالعه موردی: استان تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثرات خشکسالی بر کارایی مصرف آب (WUE) در اقلیم و کاربری های مختلف استان تهران پرداخته شد. برای محاسبه کارآیی مصرف آب از محصولات تولید ناخالص اولیه (GPP)، تبخیر و تعرق (ET) حاصل از سنجنده مودیس و شاخص خشکسالی پالمر (PDSI) استفاده شد. سپس روند تغییرات شاخص تولید ناخالص اولیه، تبخیر و تعرق، کارایی مصرف آب و خشکسالی در بازه زمانی 20212001 با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون های من -کندال و شیب تخمین گر سن محاسبه و به دنبال آن از پاسخ کارایی مصرف آب به خشکسالی در اقلیم و کاربری های مختلف با استفاده از آنالیز همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات شاخص های ET، GPP و PDSI با آزمون من -کندال نشان داد که به ترتیب 15/81، 28/86 ،83/99 درصد افزایش و WUE 24/76 درصد کاهش یافته است که این نتایج توسط آزمون شیب تخمین گر سن نیز تایید شد. بررسی رابطه کارایی مصرف آب و خشکسالی در اقلیم و کاربری های مختلف نشان داد که در اقلیم خشک اراضی کشاورزی و بوته زار به ترتیب 86/91 و 93/78 درصد رابطه منفی و کاربری مرتع 96/51 درصد رابطه مثبت داشته است. اراضی کشاورزی، مرتع و بوته زار مربوط به اقلیم نیمه خشک به ترتیب 38/85، 22/66، 27/64 درصد افزایشی و در کاربری جنگل 87/84 درصد کاهشی بوده است. در اقلیم نیمه مرطوب به ترتیب 47/53، 48/60، 41/73 درصد از مساحت مورد مطالعه در کاربری های کشاورزی، مرتع و بوته زار رابطه مثبت و 30/91 درصد از کاربری جنگل رابطه منفی داشته است. در اقلیم مرطوب اثرگذاری منفی خشکسالی در 04/66، 15/61 و 56/50 درصد از اراضی کشاورزی، مرتع و جنگل مشاهده شده است. به طور کلی با توجه به نتایج ذکر شده، خشکسالی اثر منفی بر کارآیی مصرف آب در استان تهران داشته است و می توان گفت که مقاومت اکوسیستم در برابر خشکسالی توسط همبستگی ما بین شاخص خشکسالی و کارایی مصرف آب مشخص می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702741 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!