ارزیابی پایداری حوزه آبخیز فورگ شهرستان درمیان با استفاده از روش HELP

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حوزه های آبخیز بستر تعاملات جوامع انسانی با محیط پیرامون خود می باشند که تحت تاثیر بهره برداری های بی رویه با مشکلات مختلفی مواجه شده است. بر این اساس ارزیابی پایداری حوزه های آبخیز امری اجتناب ناپذیر است. توجه به منابع موجود جهت ارزیابی و انتخاب روشی مناسب و کمی نمودن میزان پایداری حوزه آبخیز، راه حلی برای انتخاب روشی مناسب در ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به نظر می رسد. در همین راستا برای ارزیابی پایداری حوزه آبخیز فورگ شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی بر پایه رویکرد HELP با هدف تعیین میزان پایداری این حوزه آبخیز در طول زمان 1385 تا 1402 صورت پذیرفت. 12 متغییر برای بررسی پایداری حوضه تعیین شد و براساس ماهیت هر کدام در شاخص های فشار، حالت و پاسخ قرار گرفتند. میانگین امتیازات معیارهای هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری به ترتیب 085/0، 45/0، 50/0 و 57/0 بدست آمد. نتایج نشان داد پایداری منطقه با مقدار 40/0 در طبقه پایداری کم طبقه بندی شد. پایداری کم حوزه آبخیز سبب شده است که هرگونه تغییر در وضعیت حوزه آبخیز سبب کاهش پایداری و به وجودآمدن شرایط نامساعد گردد که تخریب هرچه بیشتر حوزه آبخیز را در پی خواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد سیاست های مدیریتی و اجرایی حوزه آبخیز فورگ در راستای حفظ شرایط فعلی و ارتقاء سلامت پایداری زیر حوزه های آبخیز با تکیه بر کنترل فعالیت های انسانی و عوامل وابسته به آن صورت پذیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702748 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!