ارائه چارچوب انتخاب گونه های مناسب برای توسعه زیرساخت های سبز مناظر صنعتی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

صنعت سیمان همواره با اثرات محیط زیستی زیان بار قابل توجهی شناخته شده است. توسعه زیرساخت های سبز پیرامون این صنایع می تواند از اثرات منفی محیط زیستی این قبیل توسعه ها در پیرامون بکاهد. با این حال، چارچوبی سیستماتیک در ارتباط با شیوه انتخاب گونه های گیاهی در پیرامون کارخانه های سیمان وجود ندارد. هدف این مطالعه ارائه روشی نظام مند در انتخاب گونه های گیاهی پیرامون کارخانه های سیمان است. در این مطالعه، کارخانه سیمان دورود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در ابتدا مدل مفهومی ارتباط گیاه با محیط در محیط های صنعتی معرفی شد. در ادامه، چارچوب عملکردی برای اجرای این مدل مفهومی ارائه شده که مشتمل بر پنج گام است: شناسایی معیارهای موثر، معیارهای وزن دهی، تدوین فرمول انتخاب گونه های گیاهی ایجاد سبد انتخاب و غربالگری گونه های گیاهی مناسب. در انتخاب معیارها از دو دسته معیارهای اولیه و ثانویه بهره برده شد. روش غربال معیارهای انتخاب گونه های گیاهی دلفی فازی و روش وزن دهی به معیارهای انتخابی تحلیل سلسله مراتبی است. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان پنج گونه گیاهی بررسی شده، درخت کاج تهران و سنجد، مناسب ترین گونه های درختی برای این محدوده مطالعاتی می باشد، در حالی که درختان گز و چنار نامناسب تلقی می شوند. این تحقیق بینش های ارزشمندی را برای معماران منظر، مدیران محیط زیست و اپراتورهای فضاهای صنعتی به خصوص کارخانه های سیمان برای ایجاد مناطق سبز پایدار فراهم می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!