بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و رشد سوزنی برگان جنوب تهران و البرز به کمک مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر در نتیجه تنش های محیطی تعداد زیادی از درختان کاج دراین پارک ها و جنگل کاری های استان های تهران و البرز دچار خشکی شده و شرایط را برای آلودگی آفات ثانویه نظیر سوسک های پوست خوار کاج (Orthotomicus erosus) فراهم نموده است. در یکصد محل رویش کاج، در هر محل، سه درخت به تصادف انتخاب شد و در این محل ها، میانگین درصد خشکیدگی درختان، درصد پهنه خاک زیر تاج پوشش و تعداد آبیاری در طول فصل رشد (بهار و تابستان) سنجش شد و نسبت به نمونه برداری از منطقه فعالیت ریشه در دو عمق 30- 0 و 60- 30 سانتی متری اقدام گردید. در نمونه های خاک پس از خشک شدن در مجاورت هوا، کوبیده شدن و عبور از الک 2 میلی متری، درصد ذرات درشت اندازه گیری شد. در هر نمونه خاک، بافت خاک (درصد ذرات شن، سیلت و رس)،pH خاک، قابلیت هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم معادل، ماده آلی و غلظت قابل جذب عناصر سدیم، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شدند. در عمق 60 -30 سانتیمتری (خاک زیرسطحی) نیز به منظور اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک، با سیلندر از خاک نمونه برداری شد. تجزیه و تحلیل رگرسیونی به سه روش Enter، گام به گام پس و پیش رونده با 15 سری متغیر به عنوان متغیرهای ورودی برای برآورد یا پیشبینی درصد خشکیدگی کاج انجام شد. در مجموع مدل رگرسیون گام به گام پیش رونده، با R2=0.757 و خطای RMSE=15.02، مناسب ترین مدل در برآرود درصد خشکیدگی درخت است که با دو متغیر درصد شن عمق زیر سطحی خاک (cm 60- 30) و مواد درشت عمق سطحی خاک (cm 30- 0)، مدل مناسب تری تشخیص داده شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
217 تا 226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702851 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!